Makine ve İkmal Şube Müdürlüğü

MAKİNE VE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Bingöl Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca; makine araç gereç ve ekipmanların, koruyucu bakım, onarım ve tamirat işleri için en ekonomik çözümü ivedilikle üretmek, imkânları doğrultusunda yapmak veya yaptırmak, periyodik bakım çizelgeleri ve arıza dosyalarını oluşturmak, gerekli takibatı yapmak. Bu işler için gerekli yedek parça ve sarf malzemelerini temin etmek, perakende veya stok amacı ile satın alınmasını sağlamak, araç gereç ve makinelerde yapılan yenilikleri takip etmek ve kullanıcılarına eğitim vermek, ilgili müdürlüklere sevkini ve kontrolünü sağlamak, yıllık programlar göz ününde tutularak makine parkının eksikliklerini belirleyerek gidermek için teklifte bulunmak, işletilmesi ve dağıtımına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
 • Şube Müdürü Daire Başkanına karşı sorumludur.
 • Başkanlığın yıllık çalışma planı çerçevesinde görevini yürütmek Makine ve İkmal Şubesinin çalışma planının hazırlanmasında başkana yardımcı olmak,
 • İdarenin ihtiyacı olan malzeme, alet, makine ve araçların ve bunların yedek parçalarının özelliklerini ve miktarlarını tespit etmek,
 • İdareye ait tüm araç, vasıta ve iş makinalarının yedek parçasını temin ederek keşif, tamir, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
 • İdareye ait tüm araç, vasıta ve iş makinalarının ihtiyacı olan akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarını temin etmek, denetimini yapmak,
 • İdareye  ait  tüm  araç  ve  iş  makinelerinin  her  türlü  muayene ve  idari işler ile zorunlu trafik poliçelerini ve trafik sigortalarını yaptırmak,
 • İdareye ait araçların genel ihtiyaçları için gerekli önlemleri almak, tüm sarf malzemeler için takip kartları düzenlemek, kontrol etmek ve genel ihtiyaç sarfiyatlarını azaltıcı önlemleri almak,
 • Birimle ilgili demirbaş kayıtlarını tutmak, terkin işlemlerini yapmak, ambar mevcutlarını saymak,
 • Personel servis araçlarının temini ve kontrol hizmetlerini yürütmek,
 • Kurum arşivini oluşturmak, düzenlemek ve işleyişini sağlamak,
 • Kanun gereği hurdaya ayrılması ve İdaremize teslim edilmesi gereken araçların teslim alınarak tasfiyesinin sağlanması,
 • Yapılacak olan tüm hizmetlere ait envanter kayıtlarının oluşturmak.
 • Birim müdürlüğü harcama kaleminde tahsis edilen ödeneklerde gerçekleştirme görevlisi olarak görev yapmak,
 • Birimin faaliyet ve hizmet alanı ile ilgili, stratejik plan doğrultusunda aylık ve yıllık raporlarını hazırlamak ve ilgili makama sunmak.
 • Daire Başkanının verdiği ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yürütmek.