Peyzaj ve Çevre Düzenleme Şube Müdürlüğü

PEYZAJ VE ÇEVRE DÜZENLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Bingöl Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca; Üniversitenin çevre ve peyzaj işleri ile ilgili faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
 • Müdürlüğün çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Daire Başkanlığına sunmak,
 • Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak, Müdürlüğün kadro ve ödenek ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Daire Başkanlığına sunmak.
 • Daire Başkanlığının kararları doğrultusunda Müdürlüğün işlerini yürütmek.
 • Müdürlüğün ve bağlı birimlerin çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
 • Personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.
 • Üniversite yerleşkelerine ait alanlarda çevre düzenleme projeleri geliştirmek.
 • Estetik ve fonksiyonel dış mekân ortamları ve bunları destekleyecek birimleri oluşturmak.
 • Çevre düzenlemesi için kullanılacak materyalleri ve hizmet verecek ekipleri oluşturmak ve denetlemek.
 • Üniversiteye tahsis edilen ormanlık alanların protokole uygun kullanımının sağlanması hususunda üniversite yönetimine yardımcı olmak.
 • Üniversite kampüs alanlarında çevre düzenlemesi yapmak, yeşil alanlar oluşturmak, ağaçlandırma çalışmalarını yürütmek ve mevcut yeşil alanların sulama ve bakımını yapmak.
 • Çevre düzenleme çalışmalarında kullanılacak bitkileri ve tohumları mümkün ise yetiştirmek, mümkün değilse dışarıdan temin etmek.
 • Temiz, düzenli ve bakımlı bir çevre oluşturma kapsamında plan ve projeler hazırlamak, ihtiyaç duyulan bitkisel ve yapısal malzemeleri temin etmek, hizmet içi kurslar düzenleyerek personeli eğitmek.
 • Üniversitemiz yerleşkelerinde bölgenin ekolojik koşullarını değerlendirerek ağaçlandırma sahalarını oluşturmak ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak.
 • Alan kullanım kararlarına bağlı olarak yapısal, bitkisel peyzaj projelerini hazırlamak, bunları uygulamak ve peyzaj düzenlemesi yapılmış alanlardaki bakım onarım ve yenileme çalışmalarını yaparak bu alanların devamlılığını sağlamak.
 • Üniversite yerleşkesinde botanik bahçesi, hobi bahçesi gibi özel alanlar oluşturarak ziyarete açmak, tanıtımını yapmak, mevcut kullanım ve dolaşımdan kaynaklanan sorunlarını çözmek.
 • İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak.
 • Daire Başkanının verdiği ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yürütmek.