Yapım ve Proje Şube Müdürlüğü

 YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Bingöl Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca; Üniversitemiz yatırım programında yer alan alt ve üst yapıların; Projelerinin hazırlanması, Yaklaşık Maliyetlerinin tespiti, İhale dosyalarının hazırlanması ile yapım işlerinin yürütülmesinin denetim ve kontrollüğü, geçici ve kesin kabullerinin yapılması, hakkediş dosyasının hazırlanması ve bu işlerin mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ve yürütülmesi ile ilgili işleri yerine getirilmesini sağlamak.
 • Şube Müdürü Daire Başkanına karşı sorumludur.
 • Başkanlığın yıllık çalışma planı çerçevesinde görevini yürütmek Yapım ve Proje Şubesinin çalışma planının hazırlanmasında başkana yardımcı olmak.
 • Üniversitemizin yatırım programında yer alan alt ve üst yapılara ilişkin projelerin hazırlanması, Yaklaşık Maliyetlerinin tespit edilmesi, İhale dosyalarının hazırlanması, yapım işlerinin denetim ve kontrollüğü, geçici ve kesin kabullerinin yapılması ile hakkediş dosyasının hazırlanmasını sağlamak.
 • Sorumluluğu altında bulunan birimlerdeki görevlerin zamanında ve eksiksiz yapılmasını maiyetinde bulunan personelin yetiştirilmesini sağlamak, Personelin mesaiye devamlarını kontrol etmek ve izinlerin planlamasını sağlamak.
 • Genelge ve talimatları personeline duyurmak, gereklerinin yerine getirilmesini sağlamak ve müdürlüğü ile ilgili talimatlar hazırlamak.
 • Görevin gerektirdiği konularda Başkanlığına bağlı Şube Müdürlükleri ile koordine sağlamak.
 • Üst yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler ile uygulanan politikalar doğrultusunda Müdürlüğüne ait plan, program ve bütçe önerilerini hazırlayarak amirine sunmak.
 • Yapılacak işler hakkında astlarına gerekli açıklamalarda bulunarak yol göstermek, bu amaçla gerektiğinde yardım ve önerilerde bulunmak.
 • Sorumluluğuna verilen işgücü ve diğer kaynakları gereği gibi verimli ve etkili kullanmak, bunu sağlamak amacıyla gerekli nezaret ve denetim çalışmalarını yapmak.
 • Kesintisiz bir çalışmanın ve iş programının gerçekleştirilebilmesi için Müdürlüğünün araç, gereç, malzeme vb. ihtiyaçlarını belirlemek ve temini için amirinin onayına sunmak. Benzer çalışmaları hizmet türü ihtiyaçlar için gerçekleştirmek.
 • Gelen giden evrakın ilgililere havalesini ve gereğini yapmak; ihtiyaç duyabilecek bilgilerin her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
 • Personelin iş başında yetiştirilmesini sağlamak üzere işlerin yapılış yöntemlerini ve diğer faaliyetlerle ilişkilerini elemanlarına açıklamak.
 • Personelinin gerekli nitelikleri kazanması ve gerekli bilgileri edinebilmesi için çalışmalarda bulunmak.
 • Personel tayini, nakil, görev ve ücret, terfii, asalet onayı, işten ayrılma ve diğer özlük hakları ile eğitim gereksinimine ilişkin işlemlerde amirine görüş ve önerilerini sunmak.
 • Sorumluluğu altındaki elemanlara iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor istemek.
 • Daire Başkanlığı Bütçesinin hazırlanması ile Bütçe ödeneklerinin takibini yapmak.
 • Daire Başkanlığının İç kontrol İş ve İşlemelerini takip etmek.
 • Daire Başkanının vereceği benzeri görevleri yapmak.